Ghana - Dubai - United Arab Emirates
A
B Ghana - Dubai - United Arab Emirates